Jundishapur Journal of Chronic Disease Care

Published by: Kowsar

Jundishapur Journal of Chronic Disease Care

  • Organization: Jundishapur Journal of Chronic Disease Care
  • ISSN: e: 2322-4207 | p: 2322-3758
  • Frequency: Quarterly

Kobra Limoee, Shahram Baraz, Marziyeh Asadizaker, Amanollah Heidari, Elham Maraghi

Research Article | 8 | 10.5812/jjcdc.84713 |

Rahil Taheri, Shahram Baraz, Parvin Abedi, Elham Rajaei, Mohammadhosein Haghighizadeh

Research Article | 8 | 10.5812/jjcdc.86331 |

Jundishapur Journal of Chronic Disease Care: Jan 2019, 8 (1), 2 articles.
Research Article
Zeinab Raiesifar, Noorollah Tahery, Razieh Shirzadegan, Shahram Baraz, Pouriya Darabiyan, Afsaneh Raiesifar
Research Article
Mohamad Hossein Mafi, Sakineh Moghaddam Zeabadi, Maryam Mafi, Seyedeh Zahra Hosseini Golafshani